รู้จักกองทุนรวม

0
67567
Step แรกของการลงทุนของหลายๆ ท่านคือการลงทุนผ่านกองทุนรวม
กองทุนรวม คือ การลงทุนรูปแบบหนึ่งที่ผู้ลงทุนหลายๆ คนนำเงินลงทุนมารวมกัน และมอบหมายให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน(บลจ.) ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการลงทุน และได้รับใบอนุญาตในการบริหารจัดการกองทุนรวมจาก ก.ล.ต.
บลจ. ทำหน้าที่บริหารกองทุนรวมให้เกิดดอกออกผล โดยนำเงินลงทุนของกองทุนรวมไปลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเภทต่าง ๆ เช่น พันธบัตร หุ้นกู้ หุ้น เป็นต้น เพื่อให้ได้ผลตอบแทนจากการลงทุนของกองทุนรวมนั้น  โดยผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนได้รับจากการลงทุนในกองทุนรวมอาจเป็นในรูปเงินปันผล (กรณีกองทุนรวมมีนโยบายจ่ายเงินปันผล) หรือ กำไรส่วนเกินทุน (กรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนเพิ่มขึ้นและผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุน)
ข้อดีของการเลือกลงทุนในกองทุนรวม
  • มีมืออาชีพ คือ บลจ. บริหารเงินให้เรา โดย บลจ. จะมีผู้จัดการกองทุนที่มีความรู้และประสบการณ์ทำหน้าที่ในการดูแลเงินลงทุน จึงเหมาะกับผู้ที่ไม่มีเวลาติดตามการลงทุนอย่างใกล้ชิดด้วยตนเอง
  • มีการกระจายความเสี่ยงนำเงินไปลงทุนในหลักทรัพย์หรือตราสารที่หลากหลาย
  • มีเงินน้อยก็ลงทุนได้ บางกองทุนรวมมีเงินเพียงหลักพันบาทก็เปิดบัญชีซื้อขายกองทุนรวมได้
  • มีสภาพคล่อง (กรณีกองทุนเปิด) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนได้ตามเวลาที่ บลจ.กำหนด
 • มีช่องทางในการซื้อขายที่หลากหลาย เช่น ผ่านตัวแทนขายของ บลจ. ผ่าน ATM ผ่าน internet เป็นต้น
ข้อจำกัดของการลงทุนในกองทุนรวม
  • ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถเลือกหลักทรัพย์ที่จะลงทุนเป็นรายตัวได้ เช่น หากรู้สึกไม่ชอบหุ้นของบางบริษัทที่กองทุนรวมเลือกลงทุนก็ต้องยอบรับการตัดสินใจลงทุนของผู้จัดการกองทุนนั้นๆ
 • กองทุนรวมมีค่าใช้จ่ายต่อเนื่อง เช่น ค่าธรรมเนียมในการจัดการกองทุนรวม แม้จะไม่มีการซื้อขายหน่วยลงทุนเพิ่มในช่วงเวลาที่ลงทุนก็ตาม(ต่างจากกรณีที่ลงทุนโดยตรงผ่านโบรกเกอร์ ซึ่งจะมีค่าใช้จ่าย หรือ Brokerage fee เฉพาะเมื่อมีคำสั่งซื้อหรือขายเท่านั้น)
สำหรับคนที่อยากลงทุนแต่ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงดี การลงทุนผ่านกองทุนรวมก็เป็นทางเลือกที่ดี สำหรับนักลงทุนมือใหม่ที่ไม่ค่อยมีประสบการณ์และเวลาค่ะ ^^