สุขสบายยามบั้นปลายกับ RMF

0
111530
   ช่วงปลายปี เป็นช่วงที่บุคคลธรรมดาอย่างเราๆ ท่านๆ จะหาวิธีใช้สิทธิ์ในการลดหย่อนภาษี ซึ่งการลงทุนใน  RMF (Retirement Mutual Fund) หรือ “กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ” ก็เป็นทางเลือกหนึ่งในการลดหย่อนภาษี และเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการออมเงินเพื่อการเกษียณ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ยังไม่มีสวัสดิการออมเงินเพื่อวัยเกษียณรองรับ เช่น คนที่ไม่เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หรือกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) เป็นต้น รวมถึงผู้ที่มีสวัสดิการ แต่ต้องการที่จะออมเพิ่มเติมให้มากขึ้น
เนื่องจากการลงทุน RMF มีระยะเวลาที่ค่อนข้างยาวนาน กองทุน RMF จึงมีนโยบายการลงทุนให้เลือกหลากหลายเหมือนกองทุนรวมทั่วไป ตั้งแต่กองทุนที่มีระดับความเสี่ยงต่ำ เน้นลงทุนในตราสารหนี้ ไปจนถึงกองทุนที่มีระดับความเสี่ยงสูง เน้นลงทุนในตราสารทุน (หุ้น) หรือ สินทรัพย์ทางเลือก เช่น ทองคำ
การลงทุน RMF เพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี มีเงื่อนไขดังนี้
– เริ่มลงทุนแล้ว ต้องลงทุนอย่างต่อเนื่อง โดยซื้อหน่วยลงทุนของ RMF ไม่น้อยกว่าปีละ 1 ครั้ง
– ลงทุนขั้นต่ำ 3% ของเงินได้ในแต่ละปี หรือ 5,000 บาท (แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า)
– ต้องไม่ระงับการซื้อหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ปี ติดต่อกัน
– ลงทุนและถือหน่วยลงทุนจนผู้ลงทุนอายุครบ 55 ปี และลงทุนมาไม่น้อยกว่า 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ซื้อหน่วยลงทุนครั้งแรก (การนับ 5 ปี ให้นับเฉพาะปีที่มีการซื้อหน่วยลงทุนเท่านั้น)
หากทำตามเงื่อนไขได้ จะได้สิทธิ์ประโยชน์ทางภาษีถึง 2 เด้ง คือ
1. เงินลงทุนใน RMF สามารถนำมาหักลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายจริง
2. กำไรที่ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุน (Capital Gain) ได้รับการยกเว้นภาษี
แต่ในกรณีผิดเงื่อนไขการลงทุน
– กรณีที่ลงทุนไม่ถึง 5 ปี
1.ต้องคืนเงินภาษีที่ได้รับยกเว้นในช่วง 5 ปีย้อนหลัง (นับตามปีปฏิทิน) ภายในเดือนมีนาคมของปีถัดจากปีที่ผิดเงื่อนไข
2. ต้องเสียภาษี capital gain ภายในเดือนมีนาคมของปีถัดจากปีที่ขายคืน
-กรณีที่ลงทุนตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป
1. ต้องคืนเงินภาษีที่ได้รับยกเว้นไปในช่วง 5 ปีย้อนหลัง (นับตามปีปฏิทิน) ภายในเดือนมีนาคมของปีถัดจากปีที่ผิดเงื่อนไข
สรุปง่ายๆ ก็คือ ถ้าเริ่มซื้อ RMF ไปแล้ว และกลัวผิดเงื่อนไข (เพราะเงื่อนไขยุบยับมาก) ก็ควรจะตั้งเวลาให้ตัวเองซื้อทุกต้นปีไปเลย ปีละ 5000 บาท เพื่อกันลืม และถ้าจะซื้อเพิ่มก็ค่อยซื้ออีกทีภายหลัง เพราะถ้าผิดเงื่อนไขการลงทุนต้องคืนภาษียาวเลยนะคะ เกิดเผลอเรอขึ้นมาจะน้ำตาตกเหมือนเม่า T^T