ถึงเวลาประชุมผู้ถือหุ้น

0
73339
สิทธิของผู้ถือหุ้นไม่ได้มีเพียงแค่การรอรับเงินปันผล หรือรับข้อมูลข่าวสารของบริษัทที่ถือหุ้นอยู่เท่านั้น ยังมีสิทธิและออกเสียงลงคะแนนในการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี หรือที่เรียกกันว่า การประชุม AGM  (Annual General Meeting)การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เป็นสิทธิพื้นฐานสำคัญของผู้ถือหุ้นในฐานะที่เป็น “เจ้าของร่วม” ของบริษัท จะต้องมีส่วนร่วมในการเข้าไปติดตามการบริหารจัดการของบริษัทรวมถึงการใช้สิทธิออกเสียงในวาระสำคัญ ๆ เช่น การเลือกตั้งคณะกรรมการ ร่วมกำหนดการเพิ่มทุนลดทุน การซื้อหรือขายทรัพย์สิน การทำรายการเชื่อมโยง ซึ่งเรื่องเหล่านี้จำเป็นต้องขอมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น เพื่อรักษาผลประโยชน์ของตนเองและประกอบการตัดสินใจลงทุน

โดยปกติ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นต้องจัดขึ้นปีละครั้ง ภายใน 4 เดือนนับตั้งแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท ส่วนใหญ่บริษัทมักจะจัดประชุมราวเดือน มีนาคม-เมษายน ของทุกปี ช่วงนี้ก็ใกล้เข้ามาแล้ว อย่าลืมหาเวลาไปเข้าร่วมประชุมนะคะ ขนาดเม่ายังไปเลย…