กองทุนรวม : แก้กรรมทำให้รวยด้วย Asset Allocation กับ SG-AA

0
47251

#แก้กรรมทำให้รวยด้วยAssetAllocation

นักลงทุนหลายคนอาจรู้สึกว่าตนเองมีวิบากกรรม ลงทุนอะไรก็ไม่ค่อยประสบความสำเร็จเท่าที่ควร แล้วเราควรต้องไปแก้กรรมไหม ?

พี่เม่าไปเจอพ่อหมอท่านหนึ่งมาสอนวิธีแก้กรรมเรื่องลงทุนไม่ประสบความสำเร็จ โดยใช้วิธีที่เรียกว่า Asset Allocation แล้วพบว่ามันเวิร์ค! เลยเอามาบอกต่อให้เพื่อนๆ ลองไปแก้กันดู 🙂

#ลงทุนถูกที่สร้างโอกาสที่ดีเสมอ #KKP #AssetAllocation #SG-AA

รายละเอียดเพิ่มเติม kkpbank.com/guhBt หรือ KKP Contact Center 02 165 5555

คำเตือน
• การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และควรศึกษาข้อมูลสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม รวมถึงกฎหมายภาษีอากรที่เกี่ยวข้องก่อนตัดสินใจลงทุน
• กองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับผลกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน หรือได้รับเงินต้นคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
• กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของ บลจ.เกียรตินาคินภัทร ได้ตามอัตราส่วนที่กำหนด โดย บลจ.เกียรตินาคินภัทร จะจัดระบบงานที่ป้องกันธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อันอาจเกิดจากนโยบายการลงทุนที่เปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการเดียวกัน
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต