REIT IPO : เติบโตไปกับ Digital Infrastructure Asset กับ INETREIT

0
8899

#INETREIT #หุ้นIPO  

Data Center หนึ่งในธุรกิจที่เป็น Mega Trend ของโลก จากการพัฒนาของเทคโนโลยี Cloud Services ทำให้ความต้องการใช้ Data Center เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ย 5 ปีย้อนหลังอยู่ที่ 31% ต่อปี

บริษัทสัญชาติไทยที่เป็นผู้นำด้าน Cloud Services คือ INET โดยปัจจุบันไอเน็ตมี Data Center ถึง 3 แห่ง และกำลังจะก่อตั้ง INETREIT ที่ลงทุนครั้งแรกใน Digital Infrastructure Asset คือโครงการศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลไอเน็ตแห่งที่ 3 เฟส 1 หรือโครงการ INET-IDC3 เฟส 1 และไอเน็ตทำการเช่ากลับเป็นระยะเวลาประมาณ 24 ปี 5 เดือน โดยมีค่าเช่าคงที่

โดยกองทรัสต์ INETREIT คาดว่าจะเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในวันที่ 9 สิงหาคม นี้

สนใจลงทุนไปศึกษารายละเอียดกัน 🙂

————————–

คำเตือน : การ์ตูนตอนนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ความรู้ในธุรกิจเท่านั้น  ผู้จัดทำมิได้ให้ข้อมูลเรื่องมูลค่าหลักทรัพย์และช่วงเวลาที่เหมาะสมในการลงทุนแต่ประการใด ผู้จัดทำมิได้ให้คำแนะนำในการเสนอซื้อหรือขาย หรือส่งเสริมให้มีการซื้อขายหลักทรัพย์ รวมทั้งการซื้อขายกับผู้จัดทำ ข้อมูลที่ปรากฏในการ์ตูนนำมาจากงบการเงินและเว็บไซต์ของบริษัทที่เผยแพร่ต่อสาธารณชนแล้วทั้งสิ้น การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนก่อนการตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนโปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนก่อนตัดสินใจลงทุน ราคาหลักทรัพย์เมื่อเข้าซื้อขายในตลาดรองเป็นไปตามอุปสงค์และอุปทานของตลาดฯ คำนวณราคาหลักทรัพย์และช่วงเวลาที่เหมาะสมในการลงทุนด้วยตนเองก่อนการตัดสินใจลงทุนทุกครั้ง