หุ้น : 5 การเติบโตของหุ้น MAKRO เมื่อ Makro x Lotus’s

0
6170
เมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา ได้มีดีลใหญ่ในกลุ่มธุรกิจโมเดิร์นเทรด คือกลุ่ม Lotus’s ผู้นำธุรกิจค้าปลีกในไทยและมาเลเซีย ได้โอนกิจการมาอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของ MAKRO ผู้นำธุรกิจค้าส่งอันดับ 2 ในเอเชีย
แล้วตอนนี้ Makro ก็กำลังจะเสนอขายหุ้น PO จำนวนไม่เกิน 1,300 ล้านหุ้น ที่ราคาเสนอขาย 43.50 บาทต่อหุ้น โดยจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นเดิมของ บมจ.สยามแม็คโคร หรือ MAKRO บมจ.ซีพี ออลล์ หรือ CPALL และ บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร หรือ CPF ที่ได้รับสิทธิและผู้จองซื้อรายย่อยจองซื้อในวันที่ 4-9 ธ.ค. นี้
การกำหนดราคาเสนอขายหุ้น PO ที่ 43.50 บาทต่อหุ้น ถือเป็นราคาที่ไม่แพงและเป็นราคาที่มีความเหมาะสมด้วยเหตุผล 4 ประการ ได้แก่
1) นักลงทุนทุกกลุ่มจะได้จองซื้อในราคาเดียวกัน ทั้งผู้ถือหุ้นเดิมที่มีสิทธิได้รับจัดสรร ผู้จองซื้อรายย่อย นักลงทุนสถาบัน และนักลงทุนหลักแบบเฉพาะเจาะจง (Cornerstone Investors)
2) ง่ายต่อการสื่อสารและการดำเนินการกับนักลงทุนทุกกลุ่ม โดยเฉพาะนักลงทุนรายย่อยและผู้ถือหุ้นเดิม ที่มีสิทธิได้รับจัดสรร สามารถชำระเงินจองซื้อด้วยราคาเดียวกัน ทำให้ลดปัญหาเรื่องกระบวนการคืนเงินจองซื้อ
3) นักลงทุนจะได้จองซื้อหุ้นสามัญ MAKRO ในราคาเดียวกับราคา Swap Price (ราคาแลกเปลี่ยน) ในช่วงที่ บมจ.สยามแม็คโคร ออกหุ้นเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจง (PP) เพื่อรับโอนกิจการทั้งหมดของกลุ่มโลตัสส์จากบริษัท ซี.พี. รีเทล โฮลดิ้ง จำกัด เท่ากับเป็นการลงทุนเพื่อเริ่มเติบโตไปพร้อมกับบริษัทฯ และ
4) ราคาเสนอขาย 43.50 บาทต่อหุ้น ต่ำกว่าราคาหุ้นเฉลี่ยย้อนหลัง 1 สัปดาห์ ซึ่งอยู่ที่หุ้นละ 47 บาท โดยมีส่วนลดประมาณ 7.5% และต่ำกว่าราคาหุ้นเฉลี่ยย้อนหลัง 1 เดือน ซึ่งอยู่ที่หุ้นละ 48 บาท โดยมีส่วนลดประมาณ 9.3%
ทั้งนี้ จำนวนหุ้นที่เสนอขายครั้งนี้ไม่เกิน 1,300 ล้านหุ้น และอาจมีการจัดสรรหุ้นส่วนเกินไม่เกิน 130 ล้านหุ้น ซึ่งทางบริษัทฯ พิจารณาแล้วว่าเหมาะสม เนื่องจากหลังสิ้นสุดการเสนอขายหุ้น PO จะมีสัดส่วนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float) เกินกว่า 15% ตามเกณฑ์ขั้นต่ำของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีผลกระทบต่อสัดส่วนการถือครองหุ้น (Control Dilution) ของผู้ถือหุ้นเดิม และอัตรากำไรสิทธิต่อหุ้นของ MAKRO (EPS Dilution) น้อยกว่า กรณีที่มี Free Float เป็นจำนวนมากกว่านี้
ส่วนกลุ่มนักลงทุนหลักแบบเฉพาะเจาะจง (Cornerstone Investors) ซึ่งเป็นนักลงทุนสถาบันชั้นนำมีจำนวน 14 ราย ที่ลงนามในสัญญา Cornerstone Placing Agreement รวมทั้งสิ้นประมาณ 423 ล้านหุ้น มูลค่ารวมกว่า 18,000 ล้านบาท
โดยทางกลุ่มบริษัทฯ เห็นคุณค่าและให้ความสำคัญกับความเชื่อมั่นที่ผู้ถือหุ้นเดิมของ MAKRO, CPALL และ CPF มีต่อกลุ่มบริษัท จึงเปิดโอกาสให้กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมนี้ ได้ทำการจองซื้อหุ้น MAKRO ตามสิทธิการถือหุ้น และเปิดโอกาสให้สามารถจองซื้อเกินกว่าสิทธิการถือหุ้นที่มีอยู่ได้อีกด้วย
มีหลายสิ่งเกิดขึ้นกับ Makro ในเชิงตัวเลข ทั้งสินทรัพย์ รายได้ ฐานลูกค้าที่เพิ่มขึ้นในทันที แต่ในเมื่อ Makro รับโอน Lotus’s ทั้งที คงไม่ใช่แค่การรวมกันธรรมดา Makro และ Lotus’s มีแผนเติบโตร่วมกันอย่างไร พี่เม่าสรุปมาให้สั้นๆ 5 ข้อ ไปดูกันเลย 🙂
———————————–
Disclaimer : การ์ตูนตอนนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ความรู้ในธุรกิจเท่านั้น ผู้จัดทำมิได้ให้ข้อมูลเรื่องมูลค่าหลักทรัพย์และช่วงเวลาที่เหมาะสมในการลงทุนแต่ประการใด ผู้จัดทำมิได้ให้คำแนะนำในการเสนอซื้อหรือขาย หรือส่งเสริมให้มีการซื้อขายหลักทรัพย์ รวมทั้งการซื้อขายกับผู้จัดทำ ข้อมูลที่ปรากฏในการ์ตูนนำมาจากงบการเงินและเว็บไซต์ของบริษัทที่เผยแพร่ต่อสาธารณชนแล้วทั้งสิ้น การลงทุนมีความเสี่ยง ราคาหลักทรัพย์เมื่อเข้าซื้อขายในตลาดรองเป็นไปตามอุปสงค์และอุปทานของตลาดฯ ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม คำนวณราคาหลักทรัพย์และช่วงเวลาที่เหมาะสมในการลงทุนด้วยตนเองก่อนการตัดสินใจลงทุนทุกครั้ง

MAKRO